KIRCALI ERKAN HUKUK BÜROSU

İŞE İADE DAVASI ve ŞARTLARI

İŞE İADE DAVASI ve ŞARTLARI - KIRCALI ERKAN HUKUK BÜROSU

İŞE İADE DAVASI ve ŞARTLARI

İş Kanunu kapsamında, belirsiz süresi iş sözleşmesi ile en az otuz işçi çalıştıran bir iş yerinde, en az altı aydır çalışan ve İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin kendisine tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, işe iade davası için öncelikle İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda arabuluculuğun olumsuz sonuçlanması halinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Taraflar anlaşmaya varması halinde, taraflar arasındaki uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir.

İşe iade davalarında ve taleplerinde arabulucuya başvurmak dava şartıdır. Arabuluculuğa başvurmaksızın doğrudan dava açılması halinde davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması halinde mahkeme tarafından verilen davanın usulden reddi kararı taraflara resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir.

İş akdinin feshinin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını ileri sürdüğü takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

Mahkeme veya özel hakem, ödenecek tazminat ile kanun maddesinde düzenlenen ücret ve diğer hakları, dava tarihindeki ücreti esas alarak parasal değerini belirler. İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, kanun hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir. İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur. Kanunda belirlenen bu süre hak düşürücü süre olup, on günlük yasal süre içerisinde işverene başvurulmadığında işçi mahkeme veya özel hakem kararı ile kazandığı işe iade haklarını kaybeder.

Yukarıda da belirtildiği üzere; şartların varlığı halinde kanunda belirlenen sürelere tabi olan işe iade davasının açılmasında ve dava şartı olan arabuluculuk sürecinde ve dava sonunda kazanılan haklara erişim için kanunda yer verilen birçok şart, süre ve koşullar mevcut olup, mevcut hukuki haklarınızın kayba uğramaması için işe iade davanız için veya diğer iş sözleşmesinden kaynaklanan işçilik alacaklarınız için uzman avukatlarımızdan hukuki destek ve yardım alabilirsiniz.

Gönder
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?