KIRCALI ERKAN HUKUK BÜROSU

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA SÖZLEŞME SÜRESİNİN UZAMASI HALİNDE SÖZLEŞMENİN BELİRSİZ SÜRELİ HALE GELMEYECEĞİ

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA SÖZLEŞME SÜRESİNİN UZAMASI HALİNDE SÖZLEŞMENİN BELİRSİZ SÜRELİ HALE GELMEYECEĞİ - KIRCALI ERKAN HUKUK BÜROSU

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA SÖZLEŞME SÜRESİNİN UZAMASI HALİNDE SÖZLEŞMENİN BELİRSİZ SÜRELİ HALE GELMEYECEĞİ

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası   : 2017/2914

Karar Numarası  : 2017/13808

Karar Tarihi         : 12.10.2017

Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı, davaya konu restaurantın restore edileceğini, yeniden inşaat yapılacağını belirterek TBK 350/2 uyarınca kiracının tahliyesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, sözleşmenin belirsiz süreli hale geldiği ve davanın süresinde olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Türk Borçlar Kanununun 350/2. maddesi hükmüne göre kiralananın yeniden inşa veya imar amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi için açılacak davaların belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde bu kanunun 328. maddesinde fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açılması gerekir. Türk Borçlar Kanununun 353. maddesi uyarınca kiraya veren daha önce veya en geç davanın açılması için öngörülen sürede dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirmişse, dava, bildirimi takip eden uzayan bir kira yılı sonuna kadar açılabilir. Dava açma süresi kamu düzenine ilişkin olup davalı ileri sürmese bile mahkemece kendiliğinden gözönünde bulundurulması gerekir.

Davanın süresinde açılıp açılmadığının belirlenebilmesi için öncelikle kira sözleşmesinin başlangıç tarihinin ve süresinin bilinmesi zorunludur. Davacının bildirdiği bu tarihlere davalı karşı çıkarsa uyuşmazlığın tarafların gösterecekleri tanık dahil bütün deliler toplanarak bir hadise olarak çözüme kavuşturulması gerekir.

Kiralananın Konut ve Çatılı İşyerleri Kirasına tabi olması halinde TBK' nun 347. maddesi uyarınca belirli süreli sözleşmelerde kiracı tarafından sözleşme süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça sözleşme aynı koşularla bir yıl için uzatılmış sayılır.

Taraflar arasında imzalanan 01.06.2011 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesinin varlığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmenin 12. maddesinde; tarafların 6 ay evvelden yazılı haber vererek sözleşmeyi feshedebileceği şeklinde feshi ihbar süresi kararlaştırılmıştır. Davacı 12.06.2013 tarihinde dava açmış, sözleşmedeki feshi ihbar süresi uyarınca 6 ay öncesinden davalıya ihtar göndermiştir. Buna göre mahkemece işin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, konut ve çatılı işyerlerinde sözleşmenin uzaması halinde belirsiz süreli hale gelmeyeceği, sözleşmenin belirli süreli olduğu dikkate alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın 6100 sayılı ...ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 12.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/

Gönder
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?